Algemene Voorwaarden

YAC by Jeanette
Btw-nr: NL001448633B49
Kvk-nr: 74191829

Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1. Verkoper: YAC by Jeanette, die de overeenkomst sluit en deze voorwaarden hanteert; 1.2. Koper: iedere natuurlijke persoon, maatschap, vennootschap of rechtspersoon die bij Verkoper een bestelling plaatst; 1.3. Overeenkomst: de koopovereenkomst tussen Verkoper en Koper krachtens welke producten, waaronder doch niet uitsluitend kleding en accessoires, worden geleverd aan Koper. 1.4. Webshop: het digitale verkooppunt via de website www.YacbyJeanette.nl waar Verkoper haar producten te koop aanbiedt aan potentiële Kopers.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing, met uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden, op iedere aanbieding, bestelling, opdracht en overeenkomst gesloten tussen Verkoper en Koper. Deze algemene voorwaarden zullen door Verkoper op verzoek kosteloos worden toegezonden. Deze Voorwaarden zijn tevens via internet te raadplegen via www.YacbyJeanette.nl
2.2. Door het plaatsen van een bestelling bij Verkoper gaat Koper uitdrukkelijk akkoord met de toepasselijkheid en de inhoud van deze algemene voorwaarden. Eventuele afwijkingen van hetgeen in deze algemene voorwaarden wordt bepaald zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
2.3. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd kunnen worden, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. Verkoper en Koper zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigbare bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht moet worden genomen. 2.4. Alle rechten en aanspraken die in deze algemene voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten worden bedongen ten behoeve van Verkoper gelden ook ten behoeve van eventueel door Verkoper ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 3: Tot stand komen overeenkomst

3.1. Alle aanbiedingen van Verkoper zijn vrijblijvend. Verkoper heeft het recht om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. 3.2. Een overeenkomst komt pas tot stand als Verkoper de bestelling van Koper heeft geaccepteerd. Verkoper heeft het recht bestellingen gemotiveerd te weigeren of bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden. Als de bestelling van Koper door Verkoper niet wordt geaccepteerd, krijgt Koper daar binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling door Verkoper bericht van.
3.3 Koper mag binnen 5 werkdagen na het plaatsen van de order deze annuleren of aanpassen. Verstrijkt dit termijn, mag koper de koopovereenkomst uitsluitend tegen betaling van 35% van de waarde van de geplaatste order, in overeenkomst met verkoper afzien van deze order.

Artikel 4: Aanbiedingen en prijzen

4.1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro’s, exclusief btw en exclusief verpakkings- en verzendkosten vanaf een bestelling van 75 euro, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. 4.2. Als de prijzen van de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen het moment dat Koper bestelt en de uitvoering van de bestelling door Verkoper, heeft Koper het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Verkoper indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt. Ontvangt Verkoper binnen deze termijn van tien (10) dagen geen bericht van Koper, dan wordt Koper geacht in te stemmen met de prijsverhoging. 4.3. Alle opgaven door Verkoper van prijzen, specificaties en/ of andere aanduidingen van producten en of diensten op haar website worden steeds met zorgvuldigheid gedaan. Verkoper kan echter niet instaan voor de juistheid van deze gegevens of voor het feit dat zich afwijkingen hiervan kunnen voordoen. Verkoper is niet gebonden aan overeenkomsten die zijn aangegaan op basis van op haar website voorkomende onjuiste informatie en heeft dan ook het recht bestellingen ter zake te weigeren en/of ter zake aangegane overeenkomsten te vernietigen c.q. te ontbinden.

Artikel 5: Monsters en modellen

5.1. Is aan Koper een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de te leveren producten daarmee zullen overeenstemmen.
5.2. Afgebeelde kleuren in de webshop van Verkoper kunnen afwijken van de werkelijke kleuren. De kleurechtheid van de producten in de webshop zijn afhankelijk van de instelling van de monitor van Koper en grafische kaart. Koper kan derhalve geen rechten ontlenen aan de weergegeven kleuren in de webshop.
5.3 Verkoper behoudt het recht om samenstellingen van de door koper bestelde goederen tijdens de productie te wijzigen, mocht de verkoper van mening zijn dat dat het eindresultaat ten goede zal komen.

Artikel 6: Leveringen

6.1. Aflevering geschiedt op het door Koper opgegeven adres doordat Verkoper de door Koper gekochte producten rechtstreeks bij Koper zal (laten) bezorgen, of per post aan Koper zal verzenden. De bezorgkosten komen voor rekening van Koper.
6.2. Verkoper is eerst gehouden om tot levering over te gaan nadat Koper het volledige door hem verschuldigde bedrag, inclusief de verzendkosten, aan Verkoper heeft voldaan.
6.3. Verkoper behoudt zich het recht voor om de levering van een nieuwe bestelling op te schorten in het geval Koper nog niet alle door hem aan Verkoper verschuldigde bedragen heeft voldaan. Tevens mag verkoper een aanbetaling van minimaal 50% tot het volledige bedrag van de order vragen, mocht de betalingsgeschiedenis niet positief zijn verlopen. De goederen van deze order zullen dan pas geleverd worden na ontvangst van gedeeltelijke, dan wel volledige betaling van de order. 6.4. De door Verkoper aangegeven levertijden zijn indicatief. Overschrijding van de aangegeven levertijd is niet fataal en geeft Koper geen recht op schadevergoeding.
6.5. Koper heeft in geval van overschrijding van de overeengekomen levertijd evenmin recht op ontbinding van de overeenkomst, tenzij de overschrijding van de levertijd meer dan 60 dagen is na het verlopen van de einddatum van de gestelde levertijd.
6.6. Op het moment van aflevering gaat het risico ter zake de afgeleverde producten over op Koper.
6.7. Indien Koper de door hem bestelde producten niet of niet tijdig op de overeengekomen plaats en tijd van aflevering afneemt, is hij zonder ingebrekestelling in verzuim. Verkoper is in dat geval gerechtigd de producten voor rekening en risico van Koper op te slaan of de overeenkomst met Koper te ontbinden, zulks onverminderd het recht van Verkoper op het vorderen van volledige schadevergoeding.
6.8. Koper dient de intellectuele eigendomsrechten (artikel 11) van Verkoper te respecteren. Indien Koper in strijd handelt met deze rechten is Verkoper bevoegd levering van de producten op te schorten dan wel de overeenkomst(en) te ontbinden en Koper niet meer te leveren. Een en ander zonder recht op schadevergoeding door Koper.
6.9 De koper mag na volledige betaling van de geplaatste order(s), 1 maal per seizoen 10% van de geplaatste order ruilen. Deze ruiling zal uitgevoerd moeten worden met een bijbesteding van 20% boven op de waarde van de te ruilen goederen die koper retourneerd.
6.10 Mocht een ruiling niet compleet zijn, heeft koper niet het recht af te zien van de koopovereenkomst, nog mag koper de verkoper hiervoor verantwoordelijk stellen. De verkoper kan hiervoor andere, al dan niet vervangende goederen ter compensatie aanbieden voor hetzelfde bedrag als dat er nu te kort komt.
6.11 Koper dient de ontvangen goederen te controleren en klachten binnen 24 uur schriftelijk te melden. Mocht verkoper de klachten willen bekijken en-of goedkeuren, worden deze op kosten van koper terug verzonden naar YAC by Jeanette. Na ontvangst, en na definitieve goedkeuring klacht, zal verkoper wel dan niet vervangende goederen aanbieden, voor welk bedrag de koper klachten zal ruilen.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

7.1. Verkoper behoudt zich de eigendom van alle door haar aan Koper geleverde producten voor, tot op het moment dat alle vorderingen die Koper aan Verkoper verschuldigd is uit hoofde van de overeenkomst(en) of eventuele andere overeenkomsten, met inbegrip van eventuele rente en (incasso)kosten, volledig aan Verkoper zijn voldaan, een en ander als bedoeld in artikel 3:92 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
7.2. Zolang integrale voldoening van alle vorderingen van Verkoper op Koper niet heeft plaatsgevonden, is Koper niet bevoegd of gerechtigd de producten waarop een eigendomsvoorbehoud van Verkoper rust – anders dan in het kader van diens normale dagelijkse bedrijfsuitoefening – buiten haar feitelijke macht te brengen, te vervreemden of met enig recht te bezwaren. 7.3. De opschortende voorwaarde als bedoeld in artikel 3:92 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek gaat niet in vervulling in geval van betaling in verband met een schuld van Koper aan Verkoper door een derde die door die betaling in de rechten van Verkoper wordt gesubrogeerd.
7.4. Voor het geval en voor zover de eigendom van Verkoper op de door haar aan Koper geleverde producten eindigt, verleent Koper aan Verkoper reeds thans, bij voorbaat, een eerste pandrecht op alle door Verkoper aan Koper geleverde en te leveren producten, alsmede op diens vorderingen uit hoofde van de in het zevende lid van dit artikel bedoelde verzekeringen. Dit pandrecht strekt tot meerdere zekerheid voor alle bestaande en toekomstige vorderingen die Verkoper op Koper uit welken hoofde dan ook heeft of zal verkrijgen. Koper verklaart tot de onderhavige verpanding bevoegd te zijn, alsmede dat op de verpande zaken en vorderingen géén beperkte rechten rusten noch daarop bij voorbaat zijn gevestigd.
7.5. Verkoper heeft een onherroepelijke volmacht om voor en namens Koper alle rechtshandelingen te verrichten tot vestiging van vorenbedoelde pandrechten, voor zover die vestiging niet reeds heeft plaatsgevonden. De toepasselijkheid van artikel 3:68 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten. Onverminderd het vorenstaande is Koper voorts verplicht om op het eerste daartoe strekkende verzoek van Verkoper alle (rechts)handelingen te verrichten die in het kader van de in dit artikel bedoelde verpanding vereist zijn of mochten worden.
7.6. Zodra Koper in zijn verplichtingen jegens Verkoper te kort schiet, is Verkoper zonder nadere ingebrekestelling bevoegd en gerechtigd de producten terug te nemen respectievelijk deze als pandhouder onder zich te nemen. Koper machtigt Verkoper reeds nu voor alsdan om met voornoemd doel de plaats(en) en panden/ruimtes– ook eventueel bij derden die voor Koper producten houden – te (doen) betreden waar de producten zich bevinden.
7.7. Zolang de producten aan Verkoper in eigendom toebehoren respectievelijk zij daarop een pandrecht heeft, is Koper verplicht de betreffende zaken deugdelijk te verzekeren tegen diefstal, brand-, ontploffings-, water- en andere schade en de polis van de betreffende verzekeringen op het eerste daartoe strekkende verzoek aan Verkoper ter inzage te geven.
7.8. Indien Koper met betaling in gebreke is en Verkoper deswege de geleverde producten, gebruik makend van het eigendomsvoorbehoud zoals bedoeld in dit artikel, terughaalt zijn de kosten daarvan voor rekening van Koper.

Artikel 8: Betaling

8.1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dienen betalingen, zonder opschorting, korting of verrekening uit welken hoofde dan ook, te geschieden binnen dertig (30) dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan Koper van rechtswege, en derhalve zonder nadere ingebrekestelling, in verzuim is en aan Verkoper over het verschuldigde bedrag de wettelijke handelsrente en (buiten)gerechtelijke kosten verschuldigd wordt. In dat geval is Koper vanaf het moment van intreden van verzuim vertragingsrente ad 1% per maand, of gedeelte van een maand, verschuldigd over het door Koper onbetaald gebleven bedrag tot aan de dag der algehele voldoening. Indien de wettelijke rente meer dan 12% per jaar bedraagt, zal Koper de wettelijke rente verschuldigd zijn.
8.2. Indien Koper via de Webshop een bestelling plaatst, dient er direct te worden betaald. Aan de bestelling van Koper kunnen nadere (betalings-/bestel-) voorwaarden worden gesteld.
8.3. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten tot invordering van alle aan Verkoper verschuldigde bedragen, waaronder begrepen de volledige kosten van rechtsbijstand,– door wie ook verleend – komen geheel voor rekening van Koper. De buitengerechtelijke kosten bedragen tien procent (10%) van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 150,-.
8.4. Betalingen strekken steeds eerst in mindering op de verschuldigde (buiten)gerechtelijke kosten en rente en vervolgens op de oudste factuur.
8.5. Voor of tijdens de uitvoering van de geplaatste bestelling of order is Verkoper te allen tijde gerechtigd om (gedeeltelijke) betaling te verlangen van deze bestelling of order en de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, totdat Koper de aldus in rekening gebrachte bestelling of order heeft voldaan. Indien Koper met betaling in gebreke blijft heeft Verkoper het recht de bestelling of order dan wel de overeenkomst te ontbinden. Alle voor Verkoper uit deze opschorting en/of ontbinding voortvloeiende schade dient door Koper te worden vergoed.

Artikel 9: Garanties

9.1. Verkoper staat er voor in dat de aan Koper verkochte en geleverde producten bij aflevering voldoen aan de ten aanzien van die producten redelijkerwijs te stellen gebruikseisen.
9.2. Indien voor gekochte en/of geleverde producten door de fabrikant garantiebepalingen zijn vastgesteld, worden die door Verkoper bij de levering aan Koper medegedeeld, waarna deze bepalingen deel zullen uitmaken van de overeenkomst van verkoop en levering tussen Koper en Verkoper.
9.3. Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage aan de producten als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: – indien er veranderingen in of aan de producten zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Verkoper of de fabrikant zijn verricht;
– indien gebreken aan de producten het gevolg zijn van de niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik; – verkleuring van het product of delen daarvan; – indien beschadiging aan de producten is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid
of nalatigheid aan de zijde van Koper.
9.4. Onverminderd het in dit artikel bepaalde geeft Verkoper 6 maanden garantie op het sluitwerk van de producten.
9.5. De garanties als opgenomen in dit artikel gelden slechts indien Koper aan al haar verplichtingen jegens Verkoper heeft voldaan.

Artikel 10: Zichttermijn / retourneren / ruilingen binnen 7 dagen – geldt alleen t.b.v. consumenten

10.1. Nadat Koper de door hem bestelde producten heeft ontvangen, heeft hij de bevoegdheid om binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de producten, de overeenkomst met Verkoper te ontbinden. Koper hoeft hiervoor geen reden op te geven.
10.2. De hiervoor in lid 1 bedoelde bevoegdheid van Koper geldt niet voor producten die zijn tot stand gebracht overeenkomstig specificaties van de koper (maatwerk), duidelijk persoonlijk van aard zijn of door hun aard niet kunnen worden teruggezonden. 10.3. Indien Koper de overeenkomst op grond van het bepaalde in artikel 10.1 wenst te ontbinden, dient Koper dit binnen de hiervoor genoemde termijn van zeven (7) dagen schriftelijk aan Verkoper te melden.
10.4. Koper dient de door hem ontvangen producten ongebruikt, onbeschadigd en compleet in de originele verpakking terug te sturen dan wel terug te brengen bij de vestiging van Verkoper. 10.5. Indien Koper de producten retour zendt aan Verkoper of Verkoper verzoekt om de producten op te halen, komen de kosten daarvan volledig voor rekening van Koper.
10.6. Indien Koper reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat hij de overeenkomst met Verkoper heeft ontbonden, zal Verkoper deze betalingen binnen dertig (30) dagen nadat Verkoper de door Koper geretourneerde of teruggebrachte producten heeft ontvangen, aan Koper terugbetalen.
10.7. Verkoper behoudt zich het recht voor om geretourneerde of teruggebrachte producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te retourneren, wanneer het vermoeden bestaat dat de producten reeds zijn geopend, gebruikt of door de schuld van Koper zijn beschadigd. Verkoper heeft in dat geval het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade op het aan Koper terug te betalen bedrag in mindering te brengen.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

11.1. Behoudens voor zover uitsluiting van aansprakelijkheid op grond van dwingende wetsbepalingen niet mogelijk is, is Verkoper niet aansprakelijk wegens onrechtmatig handelen of een (toerekenbare) tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen of op grond van enigerlei andere rechtsgrond.
11.2. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid van dit artikel is Verkoper nimmer aansprakelijk voor:bedrijfs-, gevolg- of indirecte schade (waaronder gederfde winst en gemiste besparingen), tenzij, deze het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van leidinggevenden van Verkoper.b. schade ten gevolge van opzet of bewuste roekeloosheid van nietleidinggevende medewerkers van Verkoper of door Verkoper ingeschakelde derden.
11.3. De aansprakelijkheid van Verkoper wegens schade als gevolg van gebreken in geleverde producten is beperkt tot vervanging of herstel van de betreffende producten zaken zoals bepaald in artikel 15 (reclame).
11.4. Onverminderd hetgeen in artikel 15 van deze voorwaarden omtrent reclame is bepaald, vervalt iedere vordering tot schadevergoeding jegens Verkoper, met uitzondering van de vordering(-en) die door Verkoper is (zijn) erkend, door het enkele verloop van zes (6) maanden nadat Koper de schade heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken.
11.5. Aansprakelijkheid beperkende, -uitsluitende of -vaststellende voorwaarden, welke door derden aan Verkoper kunnen worden tegengeworpen, kunnen door Verkoper ook aan Koper worden tegengeworpen.
11.6. Verkoper is niet aansprakelijk voor het niet of onvoldoende functioneren van de website, de telecommunicatie, infrastructuur en/of overige fouten in de communicatie of mogelijke gevolgen hiervan. De inhoud van de website van Verkoper alsmede de inhoud van alle andere uitingen van Verkoper op internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Verkoper kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of inhoud van die informatie. Verkoper is dan ook niet aansprakelijk voor voorkomende fouten, onjuistheden, misverstanden, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander (elektronisch) communicatiemiddel in het verkeer tussen Koper en Verkoper, dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie. Verkoper sluit voorts iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de door haar gegeven adviezen en antwoorden op vragen, zulks behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Verkoper.

Artikel 12: Overmacht

12.1. Verkoper is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt. Verkoper verkeert alsdan niet in verzuim en is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten.
12.2. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en de jurisprudentie is bepaald, elke van de wil van Verkoper onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert en die niet aan Verkoper is toe te rekenen. Hieronder zal mede worden verstaan: werkstakingen bij Verkoper of haar leveranciers, gebrek aan personeel en ziekte van personeel, vertragingen van leveringen van leveranciers of wanprestatie en/of overmacht van deze leveranciers, overheidsmaatregelen, brand en storingen in het bedrijf van Verkoper of haar leveranciers.
12.3. Indien als gevolg van voornoemde omstandigheden nakoming door Verkoper blijvend onmogelijk is, heeft zij het recht te vorderen dat de overeenkomst als zodanig wordt gewijzigd dat de uitvoering daarvan door haar mogelijk blijft, tenzij zulks in de gegeven omstandigheden in redelijkheid niet van Koper gevergd kan worden en ontbinding gerechtvaardigd is. In laatst bedoeld geval wordt de betreffende overeenkomst ontbonden zonder dat Koper enig recht op schadevergoeding kan doen gelden.
12.4. Zolang sprake is van overmacht worden de levering- en andere verplichtingen van Verkoper opgeschort. Duurt de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Verkoper niet mogelijk is langer dan drie maanden, na het verstrijken van uiterste leveringsdatum, dan zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
12.5. Indien Verkoper bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het geleverde casu quo het te leveren gedeelte afzonderlijk te factureren en is Koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.
Artikel 13: Privacy 13.1. Verkoper respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website en draagt er zorg voor dat persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. De persoonlijke gegevens zullen alleen gebruikt worden voor het volledig afhandelen van de bestelling.
13.2. Persoonsgegevens zullen door Verkoper niet worden verstrekt aan derden die niet gelieerd zijn aan Verkoper, behoudens indien hiervoor de expliciete toestemming is gegeven door Koper of indien dit noodzakelijk is in verband met wettelijke eisen. 13.3. De website kan advertenties van derden of koppelingen naar andere websites bevatten. Op het privacybeleid van deze derden of hun sites heeft Verkoper geen invloed. Verkoper is daarvoor dan ook niet verantwoordelijk.
Artikel 14: Intellectuele eigendom
14.1 Alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder in ieder geval doch niet uitsluitend auteursrechten en merkrechten, die rusten op de door Verkoper geleverde producten, zijn en blijven het uitsluitend eigendom van Verkoper.
14.2. Koper erkent en respecteert deze rechten en zal daarop geen inbreuk maken. Indien Koper, ondanks het voorgaande, toch op enige wijze inbreuk maakt op rechten van intellectuele eigendom van Verkoper, verbeurt Koper aan Verkoper een direct opeisbare boete van € 2.500,– per overtreding, alsmede per dag dat de overtreding voortduurt. Daarnaast behoudt Verkoper zich het recht voor om alle schade die hij als gevolg van enige inbreuk op aan hem toekomende rechten van intellectuele eigendom lijdt of nog zal lijden, op Koper te verhalen.

Artikel 15: Reclame

15.1. Koper is verplicht de door Verkoper geleverde producten terstond na ontvangst te controleren op manco’s, vermissingen, onjuiste of ondeugdelijke levering en zichtbare gebreken en beschadigingen.
15.2. Manco’s, vermissingen, onjuiste of ondeugdelijke levering en zichtbare gebreken en beschadigingen dienen onder opgaaf van redenen schriftelijk, binnen één (1) werkdag na levering bij Verkoper te worden gemeld, en de betreffende goederen dienen vervolgens binnen vijf (5) werkdagen voor rekening en risico van Koper aan Verkoper te worden teruggezonden, bij gebreke waarvan de rechten van Koper terzake vervallen en het risico van eventuele manco’s, vermissingen, onjuiste of ondeugdelijke levering en zichtbare gebreken en beschadigingen voor rekening en risico van Koper blijven. Verkoper zal hier voor een al dan niet passend alternatief aanbieden als vervanging manco’s, klachten en beschadigingen.
15.3. Reclames ten aanzien van facturen dienen onder opgaaf van redenen schriftelijk, binnen veertien (14) dagen na factuurdatum bij Verkoper te worden ingediend, bij gebreke waarvan de rechten van Koper terzake vervallen.
15.4. Alle overige door Koper beweerde rechten wegens tekortkomingen in de nakoming van haar verplichtingen door Verkoper of andere gebreken in de door haar geleverde producten dienen schriftelijk, binnen 1 dag nadat Koper het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken, doch uiterlijk binnen 14 dagen na aflevering van het product, bij Verkoper te worden ingediend, en – indien het gebrekkige zaken betreft – dienen deze tegelijkertijd voor rekening en risico van Koper aan Verkoper te worden teruggezonden, bij gebreke waarvan de rechten van Koper ter zake vervallen. De rechten van Koper ter zake vervallen eveneens indien Koper zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Verkoper een vermeend gebrek heeft trachten te (doen) verhelpen.
15.5. Mits reclames tijdig overeenkomstig de bepalingen van dit artikel zijn ingediend zullen de betreffende aan Verkoper teruggezonden gebrekkige zaken door haar worden vervangen of hersteld, zulks ter keuze van Verkoper.
15.6. Reclames als in dit artikel bedoeld, schorten de betalingsverplichtingen van Koper niet op.

Artikel 16: Toepasselijk recht en forumkeuze

16.1. Op alle aanbiedingen, bestellingen, opdrachten en overeenkomsten die Verkoper met Koper aangaat, alsmede eventuele geschillen die daaruit voortvloeien, is Nederlands recht van toepassing.
16.2. Alle geschillen tussen partijen verband houdend met aanbiedingen, bestellingen, opdrachten en overeenkomsten of de uitvoering daarvan, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank te Oost-Brabant, locatie ’s-Hertogenbosch, of een andere ingevolge de wet relatief bevoegde rechter.